REGULAMIN SPRZEDAŻY NA ODLEGŁOŚĆ KOLEKCJI WYDAWNICZEJ „FIAT 126P MALUCH” I REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Niniejszy regulamin stanowi ogólne warunki sprzedaży na odległość kolekcji wydawniczej „FIAT 126P MALUCH”, oferowanej przez De Agostini Deutschland GmbH, z siedzibą w Hamburgu. Regulamin, dostępny na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaFiat126p.pl, określa prawa i obowiązki Kupującego, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności De Agostini Deutschland GmbH, z siedzibą w Hamburgu jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego sprzedaż na odległość.

§ 1 Definicje

 1. Adres poczty elektronicznej - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy sprzedaży kolekcji wydawniczej „FIAT 126P MALUCH”, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Formularz zamówienia - formularz wypełniany przez Kupującego w celu złożenia zamówienia dostępny pod adresem www.KolekcjaFiat126p.pl, którego przesłanie drogą elektroniczną przez Kupującego, po uprzednim prawidłowym uzupełnieniu o dane dotyczące m.in. osoby Kupującego oraz adresu, na jaki ma zostać wysłana przesyłka, stanowi oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy, zawarcia umowy na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Kupujący - składająca zamówienie osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 5. Kupujący - konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, będąca usługobiorcą w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 6. Regulamin - niniejszy regulamin sprzedaży kolekcji wydawniczej „FIAT 126P MALUCH”, oferowanej przez Sprzedawcę - De Agostini Deutschland GmbH, z siedzibą w Hamburgu. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaFiat126p.pl
 7. Sprzedawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą De Agostini Deutschland GmbH, z siedzibą w Hamburgu (20355), Wexstrasse 16, wpisany do rejestru handlowego B Sądu Rejonowego w Hamburgu, numer HRB 41602.
 8. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.).
 9. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne.
 10. Środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną.
 11. Trwały nośnik - materiał lub narzędzie umożliwiające Kupującemu lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 12. Umowa - umowa sprzedaży kolekcji wydawniczej „FIAT 126P MALUCH” zawierana na odległość tj. bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 13. Usługa - świadczona drogą elektroniczną usługa przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej.
 14. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego skierowane do Sprzedawcy za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej określające zakres świadczeń, które mają zostać zrealizowane na jego rzecz przez Sprzedawcę.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422, ze zm.).
 2. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Kupującemu niniejszy Regulamin przed zawarciem Umowy, także - na żądanie Kupującego - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą Systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący.
 3. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pośrednictwem telefonu: 22 428 86 10, za pośrednictwem Adresu poczty elektronicznej: fiat@interabo.pl oraz poczty tradycyjnej na adres Wydawnictwo De Agostini Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa. Zwroty przesyłek należy kierować na adres: De Agostini, FUH Emilia, ul. Badylarska 48, 05-816 Michałowice, Opacz Kolonia.
 4. Zamówienia składane przez Kupującego - konsumenta mogą być składane wyłącznie przez osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Realizacja zamówień kolekcji wydawniczej „FIAT 126P MALUCH” na podstawie niniejszego Regulaminu jest dokonywana przez Sprzedawcę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Umowa sprzedaży kolekcji wydawniczej „FIAT 126P MALUCH” stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.).
 8. Sprzedawca świadczy Usługi określone w Regulaminie zgodnie z jego treścią.

§ 3 Opis kolekcji

 1. Przedmiotem sprzedaży w ramach kolekcji wydawniczej „FIAT 126P MALUCH” są 12-stronicowe zeszyty opisujące historię samochodów małolitrażowych wraz z załączonym do każdego zeszytu zestawem części, z których zmontować można model (w skali 1:8) Fiata 126p oraz przyczepę Niewiadów N126 o łącznej długości modeli 850 mm.
 2. Całość kolekcji stanowi 125 zeszytów.
 3. W pierwszych kilku przesyłkach liczba zeszytów może być zróżnicowana od 1 do maksymalnie 4 zeszytów w przesyłce. Regularne przesyłki zawierać będą 4 zeszyty.
 4. Elementami kolekcji, zamawianej wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, są również prezenty dołączane do wybranych przesyłek, o których mowa w pkt 5.
 5. Każdy Kupujący dokonujący zamówienia otrzyma prezenty:
 6. Warunkiem otrzymania poszczególnych prezentów jest złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz dokonanie zakupu odpowiedniej, dla danego prezentu, ilości przesyłek.

§ 4 Oferta Premium

 1. Kupujący składając zamówienie prenumeraty może zdecydować o wyborze dodatkowo płatnej oferty Premium.
 2. Oferta Premium może zostać zamówiona tylko w przypadku zamawiania prenumeraty zeszytów od numeru 1 do numer 10. W celu usunięcia wątpliwości powyższe oznacza, iż w przypadku zamówienia oferty prenumeraty od 11 numeru zeszytu nie jest możliwe zamówienie oferty Premium.
 3. Oferta Premium polega na realizacji przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego, poza realizacją świadczenia opisanego w § 3 niniejszego Regulaminu, także dodatkowego świadczenia obejmującego gablotę ekspozycyjną z akrylowego szkła o wymiarach: 970 x 355 x 380 mm.
 4. Gablota ekspozycyjna zostanie doręczona Kupującemu wraz z ostatnią przesyłką kolekcji.
 5. W przypadku wyboru przez Kupującego oferty Premium Kupujący jest zobowiązany do uiszczania na rzecz Sprzedawcy dodatkowej opłaty w kwocie o 5 zł brutto wyższej niż cena określona w § 7 ust. 1 niniejszego Regulaminu za każdy zeszyt zaczynając od numeru 3 do numeru 125.

§ 5 Oferta zakupu segregatorów

 1. Kupujący składając zamówienie prenumeraty może zdecydować o zamówieniu dodatkowo płatnych segregatorów.
 2. Segregatory wydawane będą co około 15 numerów zeszytów (tj. jeden segregator co około 15 numerów). Łączna ilość segregatorów w ofercie zakupu wynosi 9.
 3. W przypadku zamówienia przez Kupującego segregatorów Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy za każdy segregator kwoty 19,99 zł (brutto).
 4. Segregator doręczany będzie wraz z przesyłką prenumeraty, a koszty dostawy przesyłki na adres wskazany przez Kupującego ponosi Sprzedawca.

§ 6 Oferta dostępu do wydań cyfrowych zeszytów

 1. Kupujący składając zamówienie prenumeraty zeszytów papierowych może zdecydować o zamówieniu dodatkowo płatnych wydań cyfrowych zeszytów.
 2. Zamówienie dodatkowo płatnych wydań cyfrowych zeszytów łącznie z zamówieniem prenumeraty zeszytów papierowych możliwe jest tylko przez Internet na stronie www.KolekcjaFiat126p.pl. Zamówienie wydania cyfrowego zeszytu następuje od tego samego numeru co wydania zeszytu papierowego.
 3. Kupujący, który posiada już prenumeratę zeszytów papierowych może w dowolnym momencie w trakcie obowiązywania prenumeraty zamówić dodatkowo płatny dostęp do wydań cyfrowych zeszytów począwszy od dowolnego numeru wydania cyfrowego zeszytu. W takim przypadku zamówienie dostępu do wydań cyfrowych może nastąpić tylko drogą telefoniczną pod numerem 22 428 86 10 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).
 4. W przypadku zamówienia przez Kupującego wydań cyfrowych zeszytów Kupujący jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Sprzedawcy za każdy numer wydania cyfrowego zeszytu po 2 zł brutto, z wyłączeniem płatności przez Kupującego za numer 1.
 5. Wydania cyfrowe zeszytów można przeglądać wyłącznie za pomocą aplikacji Digital Editions De Agostini pobranej bezpłatnie z App Store lub Google Play na następujących urządzeniach: iPhone, iPad, iPod touch i tablet z systemem operacyjnym Android.
 6. Po dokonaniu zamówienia Kupujący otrzyma e-mail z linkami aktywacyjnymi do pobrania aplikacji Digital Editions De Agostini.
 7. Dostęp do wydań cyfrowych zeszytów wymaga założenia konta w aplikacji Digital Editions De Agostini poprzez podanie danych: e-mail, imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, kraj, miasto.
 8. Po zarejestrowaniu się w aplikacji Kupujący ma dostęp do kolejnych wydań cyfrowych zeszytów w trybie offline.

§ 7 Cena oraz inne koszty

 1. Cena brutto jednego zeszytu zakupionego na warunkach określonych w Regulaminie przedstawia się następująco:
 2. Koszty dostawy przesyłki na adres wskazany przez Kupującego ponosi Sprzedawca.
 3. W pierwszych kilku przesyłkach liczba zeszytów może być zróżnicowana i zawierać od 1 do maksymalnie 4 zeszytów w przesyłce.
 4. Regularne przesyłki zawierać będą po 4 zeszyty i będą przesyłane raz w miesiącu.
 5. Cena regularnych przesyłek zawierających po 4 zeszyty w cenie 24,99 zł każdy wynosi 99,96 zł brutto.
 6. Cena regularnych przesyłek zawierających po 4 zeszyty w cenie 24,99 zł każdy wraz z ofertą Premium wynosi 119,96 zł brutto.
 7. Cena regularnych przesyłek zawierających po 4 zeszyty w cenie 24,99 zł każdy wraz z ofertą dostępu do wydań cyfrowych 4 zeszytów wynosi 107,96 zł brutto.
 8. Cena regularnych przesyłek zawierających po 4 zeszyty w cenie 24,99 zł każdy wraz z ofertą Premium i ofertą dostępu do wydań cyfrowych 4 zeszytów wynosi 127,96 zł brutto.

§ 8 Warunki świadczenia usługi przez Sprzedawcę

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca są następujące:
 2. Sprzedawca informuje o odnotowywaniu adresu IP Kupującego w celu prowadzenia statystyki sprzedaży na odległość oraz wprowadzania usprawnień.
 3. Dostęp do wydań cyfrowych zeszytów możliwy jest jedynie przez aplikację Digital Editions De Agostini i wymaga jej bezpłatnego pobrania z App Store lub Google Play. Wydania cyfrowe zeszytów są dostępne jedynie na urządzeniach mobilnych takich jak: iPhone, iPad, iPod touch, tablet z systemem operacyjnym Android.

§ 9 Procedura zawierania umowy

 1. Kupujący może złożyć zamówienie wybierając jedną z poniżej wskazanych form (z zastrzeżeniem postanowień § 6 ust. 2 i 3) :
 2. W celu złożenia zamówienia drogą elektroniczną Kupujący obowiązany jest wypełnić Formularz zamówienia dostępny pod adresem www.KolekcjaFiat126p.pl
 3. Kupujący, składając Zamówienie oświadcza, że:
 4. Składając zamówienie Kupujący obowiązany jest wskazać, od którego numeru zeszytu ma być realizowana umowa na jego rzecz.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 6. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca prześle Kupującemu na podany przez niego Adres poczty elektronicznej wiadomość zawierającą szczegóły złożonego przez niego Zamówienia, w szczególności informacje w zakresie: od którego numeru zeszytu kolekcji wydawniczej „FIAT 126P MALUCH” będą dostarczane przesyłki, zamówionych ofertach dodatkowych, cenach i zasad ich uiszczania, terminie i sposobie realizacji Zamówienia. Wraz z informacją, o której mowa powyżej, Sprzedawca przesyła na Adres poczty elektronicznej Kupującego link do treści przedmiotowego regulaminu stanowiący załącznik do wiadomości.
 7. Jeżeli wiadomość przesłana przez Sprzedawcę, zawierająca szczegóły złożonego przez Kupującego Zamówienia, nie jest zgodna z jego Zamówieniem, Kupujący bez zbędnej zwłoki powinien zawiadomić o tym Sprzedawcę.
 8. Przesyłki będą wysyłane na adres Kupującego od numeru zeszytu wskazanego przez Kupującego w zamówieniu, do wysłania przesyłki zawierającej ostatni (sto dwudziesty piąty) zeszyt kolekcji.
 9. Kupujący ma możliwość zaprzestania kolekcjonowania zeszytów w każdym momencie trwania kolekcji, z uwzględnieniem terminów odstąpienia i wypowiedzenia określonych w Regulaminie. Kupujący na zasadach określonych w zdaniu pierwszym ma także możliwość rezygnacji z oferty Premium, oferty zakupu segregatorów i oferty dostępu do wydań cyfrowych zeszytów.

§ 10 Sposób i termin zapłaty

 1. Do każdej przesyłki wysyłanej na adres Kupującego dołączony będzie blankiet płatności opiewający na wartość przesyłki zgodnie ze złożonym przez Kupującego zamówieniem i zgodnie z cenami podanymi w § 4, § 5, § 6 i § 7 niniejszego Regulaminu.
 2. Jeżeli Kupujący jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą, jest zobowiązany do przesłania informacji na Adres poczty elektronicznej fiat@interabo.pl lub poinformowania Sprzedającego w formie telefonicznej pod numerem 22 428 86 10 o konieczności wystawienia faktury. W przypadku pozostałych Kupujących faktura będzie wystawiana na ich żądanie.
 3. Zapłata na podstawie blankietu płatności z tytułu otrzymania konkretnej przesyłki powinna nastąpić w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, przelewem albo przekazem pocztowym na numer rachunku bankowego Sprzedawcy, wskazany na blankiecie płatności.

§ 11 Realizacja umowy

 1. Przesyłki zawierające kolejne zeszyty kolekcji „FIAT 126P MALUCH” (licząc od numeru zeszytu wskazanego przez Kupującego podczas składania zamówienia) Sprzedawca będzie wysyłał na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu do momentu wysłania wszystkich zamówionych przez Kupującego zeszytów w ramach kolekcji.
 2. W pierwszych przesyłkach liczba zeszytów może być zróżnicowana i zawierać będzie ona 1, 2, 3 lub maksymalnie 4 zeszyty w przesyłce, w zależności od którego numeru zeszytu zamówiona zostanie przez Kupującego prenumerata. Regularne przesyłki będą zawierać po 4 numery kolekcji.
 3. Wraz z pierwszą przesyłką Kupujący otrzyma w formie pisemnej egzemplarz niniejszego Regulaminu.
 4. Pierwsza przesyłka zostanie dostarczona na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem, w terminie najpóźniej do 30 dni od złożenia przez Kupującego zamówienia.
 5. Kolejne przesyłki z zeszytami, będą dostarczane na adres Kupującego, przez przewoźnika trudniącego się przewozem tego rodzaju rzeczy, na podstawie umowy zawartej przez Sprzedawcę z tym przewoźnikiem.

§ 12 Rękojmia za wady

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność względem Kupującego za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa, w szczególności w art. 556 oraz 556 1 - 556 3 Kodeksu cywilnego.

§ 13 Procedura rozpatrywania reklamacji
 1. Kupujący może składać reklamacje dotyczące poszczególnych przesyłek oraz świadczenia Usług.
 2. Reklamację należy złożyć na piśmie i przesłać na adres Skrytka pocztowa 25, FUP Warszawa 97, ul. Ks. J. Chrościckiego 20, 02-421 Warszawa, natomiast reklamację w zakresie realizacji Usług, w tym dostępu do wydań cyfrowych zeszytów, Kupujący może złożyć w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej fiat@interabo.pl
 3. W zgłoszeniu reklamacji Kupujący powinien podać dane umożliwiające jego identyfikację, przyczynę złożenia reklamacji, datę ujawnienia wady. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji Kupujący powinien przesłać reklamowaną przesyłkę, chyba, że reklamacja dotyczy nieotrzymania przesyłki lub dotyczy dostępu do wydania cyfrowego zeszytu.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania zgłoszonego w reklamacji przez Kupującego w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jego otrzymania, na zasadach określonych w przepisach bezwzględnie obowiązującego prawa.
 5. Odpowiedź na reklamację przesyłek wysyłana jest na adres do korespondencji podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, odpowiedź na reklamację Usługi wysyłana jest w formie elektronicznej na Adres poczty elektronicznej lub w formie pisemnej.

§ 14 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący - konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni licząc od dnia następującego po dniu, w którym Kupujący - konsument otrzymał pierwszą przesyłkę, a w przypadku zamówienia w trakcie trwania prenumeraty dodatkowo płatnego dostępu do wydań cyfrowych w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy obejmującej wydania cyfrowe zeszytów. Po upływie ww. terminu prawo do odstąpienia od umowy wygasa. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone przez Kupującego - konsumenta także przy użyciu wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.), wysłanego drogą elektroniczną na adres email: fiat@interabo.pl
 2. Do zachowania 14 - dniowego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
 3. W przypadku złożenia przez Kupującego - konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie przesłać Kupującemu - konsumentowi na trwałym nośniku (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego - konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwraca Kupującemu - konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego - konsumenta w pierwszej transakcji, chyba że Kupujący - konsument wyraził zgodę na inne rozwiązanie. W każdym z przypadków Kupujący - konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego - konsumenta do chwili otrzymania przedmiotu sprzedaży z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego - konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego które zdarzenie nastąpi wcześniej. Postanowienie to nie dotyczy dostępu do wydań cyfrowych zeszytów.
 8. Kupujący - konsument obowiązany jest zwrócić przedmiot sprzedaży Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie przedmiotu sprzedaży przed jego upływem. Kupujący - konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu przedmiotu sprzedaży Sprzedawcy.
 9. Kupujący - konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Postanowienia § 14 ust. 7 i ust. 8 niniejszego Regulaminu nie dotyczą dostępu do wydań cyfrowych zeszytów.

§ 15 Wypowiedzenie umowy

 1. Kupującemu przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, z zachowaniem terminu miesięcznego, bez wskazania przyczyn wypowiedzenia.
 2. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy może zostać złożone przez Kupującego w następujących formach:

§ 16 Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Danych osobowych Kupującego jest De Agostini Deutschland GmbH, z siedzibą w Hamburgu (20355), Wexstrasse 16, wpisany do rejestru handlowego B Sądu Rejonowego w Hamburgu, numer HRB 41602 - Sprzedawca.
 2. Sprzedawca przetwarza dane Kupującego w zakresie niezbędnym do należytego wykonania zawieranej Umowy oraz w celu złożenia Zamówienia, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, rozliczenia wzajemnych świadczeń, a także w celach archiwalnych.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących Danych osobowych Kupującego:
 4. Sprzedawca przetwarza ponadto dane eksploatacyjne (oznaczenia identyfikujące Kupującego, adres IP) na potrzeby wdrażania usprawnień, a także w celach statystycznych.
 5. Sprzedawca zapewnia bezpieczeństwo Danych osobowych Kupującego, ponieważ stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych Danych osobowych. Sprzedawca spełnia wszelkie wymogi ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r., poz. 922 ze zm.). Ponadto, Sprzedawca zapewnia środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
 6. Sprzedawca zapewnia całkowitą ochronę Danych osobowych przed dostępem osób trzecich oraz ich ujawnieniem, z zastrzeżeniem, że w określonych sytuacjach ujawnienie danych może nastąpić z przyczyn nakazanych przez prawo.
 7. Sprzedawca powierza przetwarzanie Danych osobowych w zakresie, o którym mowa w §16 pkt 3 i 4 Regulaminu do: De Agostini Polska Sp.z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 24/26A lok. 32, Grzegorz Marchlewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Nexus Media Grzegorz Marchlewicz” z siedzibą w Warszawie i firmie Allware Jacek Wierzejski, z siedzibą w Karwin 26/2, Karlino w celu zapewnienia obsługi technicznej serwisu internetowego, za pośrednictwem którego możliwe jest składanie Zamówień.
 8. Sprzedawca powierza przetwarzanie Danych osobowych w zakresie, o którym mowa w §16 pkt 3 Regulaminu do Interabo GmbH. z siedzibą w Hamburgu w celu obsługi procesu reklamacyjnego w przypadku złożenia reklamacji przez Kupującego.
 9. Sprzedawca powierza przetwarzanie Danych osobowych w zakresie, o którym mowa w §16 pkt 3 Regulaminu do F.U.H. Emilia z siedzibą w Warszawie w celu zapewnienia wysyłki Zamówienia.
 10. Dane osobowe Kupującego są przechowywane na serwerze będącym własnością De Agostini Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
 11. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 12. W przypadku zmiany danych, w tym w szczególności adresu dostawy przesyłki, Kupujący bez zbędnej zwłoki obowiązany jest poinformować o zmianie Sprzedawcę.
 13. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu złożenia Zamówienia.
 14. Adres poczty elektronicznej Kupującego może być wykorzystywany przez Sprzedawcę w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną wyłącznie po wyrażeniu odrębnej zgody przez Kupującego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.
 15. Kupujący może ponadto wyrazić odrębną zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w celu realizacji działań marketingowych, w tym realizowanych w formie telemarketingu przez Sprzedawcę. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i nie jest niezbędne do złożenia Zamówienia.

§ 17 Własność intelektualna i przemysłowa

 1. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaFiat126p.pl nie mogą być wykorzystywane do celów handlowych, a także w materiałach naruszających dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Informacje, ilustracje lub grafiki zawarte na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaFiat126p.pl nie mogą być powielane, modyfikowane, przekazywane ani publikowane w całości lub w części bez uprzedniego uzyskania zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej.
 3. Prawa z rejestracji znaków towarowych przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.
 4. Sprzedawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do ilustracji znajdujących się na stronie internetowej pod adresem www.KolekcjaFiat126p.pl
 5. Kupujący ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie powyższych postanowień i zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę od wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnego naruszenia praw tych osób.

§ 18 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.KolekcjaFiat126p.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 sierpnia 2016 roku.
 3. Regulamin oraz umowa podlega prawu polskiemu. W sprawach nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych właściwych obowiązujących przepisów prawa.
 4. Kupującemu przysługuje możliwość pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
 5. Kupujący - konsument może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Platforma ODR dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr
 6. Adres poczty elektronicznej do kontaktu ze Sprzedającym to fiat@interabo.pl
 7. Oferta przedstawiona w Regulaminie wiąże Sprzedawcę w stosunku do zeszytów wydanych w ramach kolekcji „FIAT 126P MALUCH” począwszy od numeru znajdującego się w sprzedaży kioskowej w tygodniu, w którym Kupujący złożył zamówienie, aż do końca kolekcji. W przypadku, gdy Kupujący złoży zamówienie obejmujące zeszyt numeru niebędącego już w sprzedaży kioskowej, a numer ten będzie już niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy.
 8. Sprzedawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem (np. możliwość otrzymywania spamu, obecność i działanie robaków internetowych, piractwo komputerowe, działanie innego niechcianego lub „złośliwego” oprogramowana jak m.in. trojany).
 9. Niniejszy Regulamin stanowi utwór w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666). Jego bezprawne skopiowanie w całości lub części naraża sprawcę na odpowiedzialność prawną określoną w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.